Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Warta OFE – Fundusz Emerytalny

Warta Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

tel. (22) 582 89 00
fax (22) 582 89 50
infolinia: 0 801 366 366

strona www: http://www.ptewarta.pl

Akcjonariusze
– KBC Verzekeringen NV (100%)

Zarząd
– Marek Jandziński – Prezes Zarządu
– Tadeusz Gacyk – Wiceprezes Zarządu
– Konrad Biedul – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA jest nastawiony na zróżnicowane inwestycje i angażuje środki klientów we wszelkie instrumenty dopuszczone prawem, w tym głównie w obligacje skarbowe i akcje. Ma też możliwość inwestowania w obligacje przedsiębiorstw i gmin, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bankowe papiery wartościowe, pozostałe papiery dłużne, a także depozyty na rynku pieniężnym w zmiennych proporcjach w zależności od sytuacji rynkowej. Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A. zarządza OFE WARTA w oparciu o ściśle określone procedury, wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich pracowników dla osiągania maksimum przychodów z uwzględnieniem bieżącej sytuacji na rynku, a także mając na uwadze ograniczanie ryzyka inwestycji do minimum. W PTE zespół zarządzający składa się z profesjonalistów gotowych sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom. Do takich wyzwań należy zaliczyć operowanie na obecnym rynku kapitałowym, a szczególnie na rynku akcji. Wyzwanie to także konieczność uwzględnienia wielu ryzyk m.in. ryzyk związanych z odległą, lecz nieuchronną polityką wprowadzenia wspólnej waluty euro na polski rynek. Naszą intencją jest, by w warunkach utrzymującej się koniunktury gospodarczej, której wyrazem jest m.in. stosunkowo wysoki przyrost PKB, wzrost zamożności społeczeństwa, wzrost konsumpcji i nasz Fundusz, a właściwe jego członkowie też byli beneficjentami wszystkich pozytywnych przemian w polskiej gospodarce.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– PKO BP S.A.

Agent transferowy
– we własnym zakresie

Warta OFE – fundusz emerytalny Warta