Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

PZU OFE – Fundusz Emerytalny

PZU Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
Al. Jana Pawła 24
00-133 Warszawa

(022) 582 29 00
(022) 582 29 05
infolinia: 0801 102 102

strona www: http://www.pzu.pl

Akcjonariusze
– PZU Życie S.A (100%)

Zarząd
– Andrzej Sołdek – Prezes Zarządu
– Marek Sojka – Wiceprezes Zarządu
– Hubert Drążkiewicz – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Celem zarządzających aktywami Funduszu jest zapewnienie maksymalnego wzrostu jego aktywów przy ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Największa część aktywów jest lokowana w obligacje, których wartość rośnie wolno, ale stabilnie i niemal bez ryzyka poniesienia strat. Głównym motorem wzrostu wartości jednostki są inwestycje w akcje, przede wszystkim notowane na giełdzie warszawskiej. Część aktywów lokowana jest w krótkoterminowe lokaty bankowe, listy zastawne i certyfikaty inwestycyjne rynku nieruchomości. Główne składniki portfela Funduszu stanowią obligacje Skarbu Państwa 50%-60% i akcje 30%-40%. Taka struktura aktywów wynika głównie z małej dostępności innych instrumentów inwestycyjnych o odpowiedniej atrakcyjności (duża stopa zwrotu przy ograniczonym ryzyku) na rynku polskim. Część akcyjna portfela będzie zwiększana w okresach dobrej koniunktury gospodarczej, takiej, jaka panuje obecnie, a zmniejszana w czasie dekoniunktury. W dłuższym okresie planowane jest dalsze zwiększenie udziału w aktywach Funduszu obligacji emitowanych przez inne podmioty niż Skarb Państwa i obligacji dochodowych, certyfikatów inwestycyjnych nieruchomości i innych instrumentów, przy wymaganej dużej atrakcyjności inwestycyjnej, co pozwoli na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i podniesienie oczekiwanych stóp zwrotu. Podstawową zasadą będzie taki dobór portfela, który pozwoli osiągać jak najwyższe stopy zwrotu w długim okresie inwestowania, ograniczając krótkoterminowe spadki wartości portfela w okresach gorszej koniunktury gospodarczej.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– ING Bank Śląski S.A.

Agent transferowy
– PZU Centrum Operacji S.A.

PZU OFE – fundusz emerytalny PZU