Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Pekao OFE – Fundusz Emerytalny

Pekao Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
ul. Domaniewska 41 A
02 -672 Warszawa
tel.: (022) 874 46 10/11
fax: (022) 874 46 09
infolinia: 0 801 222 022

strona www: http://www.pekaopte.pl

Akcjonariusze
– Bank Pekao SA (65%)
– Pioneer Global Asset Management (35%)

Zarząd
– Tomasz J. Bańkowski – Prezes Zarządu
– Sławomir M. Kolarz – Wiceprezes Zarządu
– Marek Sakowski – Wiceprezes Zarządu

Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Pekao OFE jest maksymalizacja wartości środków zgromadzonych przez Członków przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zainwestowanych środków. Aktywa są inwestowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Portfel akcyjny w zależności od panującej sytuacji gospodarczej oraz rynkowej stanowi 20% – 42,5% wartości aktywów funduszu. Przeważająca część aktywów inwestowana jest w instrumenty dłużne, co wpływa na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i zwiększa bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. Proces konstruowania portfela inwestycyjnego oparty jest o analizę top – down, z uwzględnieniem analiz makroekonomicznych, analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej. Powyższy proces pozwala na identyfikację instrumentów inwestycyjnych, które charakteryzują się najwyższą oczekiwaną stopą zwrotu przy uwzględnieniu ryzyka, płynności aktywów oraz horyzontu inwestycyjnego.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Agent transferowy
– Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Pekao OFE – fundusz emerytalny Pekao