Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

ING OFE – Fundusz Emerytalny

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

tel.: (022) 522 00 00
fax: (022) 522 11 11
infolinia: 0 801 20 30 40

strona www: http://ingofe.pl

Akcjonariusze
– ING (80%)
– ING Bank Śląski (20%)

Zarząd
– Grzegorz Chłopek – Prezes Zarządu
– Ewa Radkowska-Świętoń – Wiceprezes Zarządu
– Józef Proń – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Największa część aktywów Funduszu lokowana jest w obligacjach i bonach skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa. Z tymi lokatami wiąże się ryzyko stopy procentowej (jej wahania wpływają na opłacalność inwestycji) oraz ryzyko niewypłacalności emitenta (jest ono jednak bardzo niewielkie). W aktywach Funduszu poważną pozycję zajmują akcje polskich przedsiębiorstw. Z inwestycjami w akcje związanych jest szereg ryzyk. Wyrażają się one przede wszystkim w znaczącym wahaniu cen akcji w porównaniu do innych, mniej ryzykownych kategorii lokat. Przyjęta przez Fundusz strategia nastawiona na długi horyzont inwestowania powoduje, że krótkookresowe wahania cen są mniej istotne.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Agent transferowy
– ING Usługi Finansowe S.A.

ING OFE – fundusz emerytalny ING