Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Aviva OFE – Fundusz Emerytalny

Aviva Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

tel. (22) 557 40 50; faks: (22) 557 40 39
Infolinia: 801 888 444, dla tel. kom. +48 22 557 44 44

strona www: http://www.aviva.pl

Akcjonariusze
– Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (51,1%)
– Aviva International Insurance Ltd (38,9%)
– Bank Zachodni WBK SA (10%)

Zarząd
– Paweł Pytel – Członek Zarządu
– Marcin Żółtek – Członek Zarządu
– Paweł Klimkowski – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje składki emerytalne członków w celu zgromadzenia kapitału dla świadczeń wypłacanych po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Inwestycje Funduszu są dokonywane zgodnie z przepisami art. 139 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nakazującymi dążenie do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Ustawa określa także zakres przedmiotowy dopuszczalnych lokat aktywów Funduszu. Podstawowymi instrumentami, w któe lokuje się środki Funduszu, są akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obligacje skarbowe i bony skarbowe. Przy dokonywaniu inwestycji w akcje uwzględnia się nie tylko maksymalizację osiąganych zysków, ale również odpowiednie zarządzanie ryzykiem, któe jest realizowane poprzez właściwą dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– Bank Handlowy w Warszawie SA

Agent transferowy
– Aviva Sp. z o.o.

Aviva OFE – fundusz emerytalny Aviva