Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Aegon OFE – Fundusz Emerytalny

Aegon OFE

Dane teleadresowe
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

tel. 22 490 20 80
fax. 22 847 46 40
infolinia: 0 801 300 900 lub +48 22 529 10 00 (dla telefonów z zagranicy)

strona www: http://www.aegon.pl

Akcjonariusze
100% AEGON Woningen Nova B.V.

Zarząd
Jarosław Kubiak – Prezes Zarządu
Dorota Dziugiełł – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Priorytetem polityki inwestycyjnej AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i rentowności powierzonych nam przez Klientów środków. Cel ten realizujemy poprzez odpowiednią alokację aktywów funduszu i dywersyfikację poszczególnych kategorii inwestycyjnych. Zarządzający naszym Funduszem minimalizują ogólne ryzyko poprzez zróżnicowanie portfela, dobranie takich proporcji lokat w papiery wartościowe emitowanych przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, by poszczególne ryzyka nie występowały jednocześnie. Strategia Funduszu zakłada, że portfel papierów dłużnych będzie stopniowo wzbogacany o papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, banki i gminy. Racjonalna polityka inwestycyjna AEGON pozwala nam skutecznie inwestować tam, gdzie możemy oczekiwać wyższej stopy zwrotu i zabezpieczyć odpowiedni zysk z inwestycji.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
Bank BPH S.A.

Agent transferowy
Pekao Financial Services

Aegon OFE – fundusz emerytalny Aegon