Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Archive for Lipiec, 2010

Ubezpieczenie na życie i dożycie (mieszane)

9 lipca 2010 0 Comments
Ubezpieczenie na życie i dożycie (mieszane)

Umowa ubezpieczenia gwarantująca wypłatę świadczenia: – Ubezpieczonemu – po dożyciu do daty uzgodnionej w umowie lub – Uposażonemu – z tytułu śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy, lub – spadkobiercom Ubezpieczonego (jeśli brak Uposażonych) z tytułu śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy. W każdym przypadku wypłacane jest świadczenie równe co najmniej sumie ubezpieczenia. Dodatkowo do […]

Continue Reading »

Strata z inwestycji (fundusze inwestycyjne)

9 lipca 2010 0 Comments
Strata z inwestycji (fundusze inwestycyjne)

Strata wynikająca z różnicy między ceną, po jakiej uczestnik odkupił jednostki uczestnictwa, a ceną nabycia tych jednostek, w przypadku, gdy cena odkupienia jest niższa od ceny nabycia. Im większa to różnica, tym wyższa strata uczestnika. Strata z inwestycji może wynikać z kilku czynników, przede wszystkim ze słabej koniunktury na rynku w okresie inwestycji oraz zbyt […]

Continue Reading »

Stopa zwrotu – średnia ważona OFE

9 lipca 2010 0 Comments
Stopa zwrotu – średnia ważona OFE

Średnia ważona stopa zwrotu jest to suma iloczynów stóp zwrotu każdego z otwartych funduszy emerytalnych i wskaźnika przeciętnego udziału tego OFE w rynku (wskaźnik uzależniony od wielkości aktywów, jeśli wynosi on dla jakiegoś OFE powyżej 15%, dla celu obliczenia średniej ważonej przyjmuje się dla tego funduszu wskaźnik w wysokości 15%, a wskaźniki pozostałych OFE ulegają […]

Continue Reading »

Stopa zwrotu OFE

9 lipca 2010 0 Comments
Stopa zwrotu OFE

Wyrażona procentowo zmiana wartości jednostki rozrachunkowej. Stopa zwrotu obrazuje opłacalność poczynionych przez OFE inwestycji. Np. stopa zwrotu za okres trzyletni jest to procentowa zmiana wartości jednostki rozrachunkowej OFE w okresie 36 miesięcy. Informuje o wynikach działalności OFE za dany okres.

Continue Reading »